ویرایش تصاویر با روش on-the-fly انجام شده و هیچ تصویری در سرورهای فایل گپ ذخیره نمیشود

جهت سهولت کار با ابزار ویرایشگر تصویر میتوانید از حالت تمام صفحه استفاده نمایید

ویرایشگر تصویر تمام صفحه