(کلیک - کشیدن و رها کردن )
فشرده سازی تصویر با الگوریتم Lossless انجام شده و با کمترین میزان کاهش کیفیت صورت میگیرد
فشرده سازی با روش on-the-fly انجام شده و هیچ تصویری در سرورهای فایل گپ ذخیره نمیشود
تنظیمات پیشفرض با تناسب میان کیفیت و حجم انجام شده است ، میتوانید تغییرات را اعمال کنید

تنظیمات

تصویر ورودی (تصویر اصلی) دانلود تصویر ورودی
کد پردازش تصویر:
{{ input.lastModified || 'N/A' }}
نام فایل:
{{ input.name || 'N/A' }}
فرمت تصویر:
{{ input.type || 'N/A' }}
حجم تصویر:
{{ input.size | prettySize }}
تصویر فشرده شده دانلود تصویر فشرده شده
کد پردازش تصویر:
{{ output.lastModified || 'N/A' }}
آخرین تغییرات:
{{ output.lastModifiedDate || 'N/A' }}
نام فایل:
{{ output.name || 'N/A' }}
فرمت تصویر:
{{ output.type || 'N/A' }}
حجم تصویر فشرده شده:
{{ output.size | prettySize }}
میزان فشرده سازی:
({{ ((1 - (output.size / input.size)) * 100).toFixed(2) }}% کاهش حجم)

مقایسه تصاویر