تسخیر لانه جاسوسی آمریکا سیاسی - مذهبی

واقعه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا واقعه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران در آبان ماه ۱۳۵۸ را می توان یکی از نقاط…